Tiến độ dự án FLC Hạ Long cập nhật ngày 6/11/2017

FLC Hạ Long đang xây dựng đến những giai đoạn cuối…