Đường tuyến 2: Thi công nền đường, tường kè, thoát nước 90%. Thi công bê tông nhựa C19 50%

Đường tuyến 2: Thi công nền đường, tường kè, thoát nước 90%. Thi công bê tông nhựa C19 50%