Khu sân Golf 18 Lỗ: Hố 8 – 18 Chăm sóc cỏ, cắt tỉa cỏ. Hố 1 – 3: Chăm sóc và cắt tỉa cỏ. Hố 4 – 7 Hoàn thiện vỉa, chăm sóc và cắt tỉa cỏ

Khu sân Golf 18 Lỗ: Hố 8 – 18 Chăm sóc cỏ, cắt tỉa cỏ. Hố 1 – 3: Chăm sóc và cắt tỉa cỏ. Hố 4 – 7 Hoàn thiện vỉa, chăm sóc và cắt tỉa cỏ