Tiến độ FLC Hạ Long ngày 04/10/2017

Tiến độ FLC Hạ Long ngày 04/10/2017